SWOT Analizi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SWOT ANALİZİ

 

 1. Üstünlükler
 • 1992 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Fakültemiz, Üniversitemizin kuruluşu ile paralel olarak, ilk fakültelerinden biri olma ayrıcalığı ve avantajlarını her alanda yaşamaktadır.
 • Fakültemiz, alanında yetkin ve başarı sahibi olan toplam 228 öğretim üyesi ile 16 örgün ve örgün öğretim veren 3 bölümümüzün (Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji) ikinci öğretimi ile eğitim-öğretim veren Üniversitemizin en büyük ikinci fakültesi konumundadır.
 • Kadrosunda yüksek oranda yurt dışı eğitimi almış öğretim üyelerinin ve yabancı uyruklu bilim adamının yer alması, Fakültemiz eğitim kalitesini arttıran önemli bir unsurdur.
 • Fakültemiz öğretim üyeleri, AHCI, SSCI ve SCI gibi etki faktörü yüksek dergilerde yaptıkları yayın ve aldıkları atıflar ile Üniversitemizin en yüksek sırasında yer alırlar.
 • Fakültemiz öğretim üyeleri, kişi başına düşen patent ve yenilikçi üretim bakımından ise yurt çapında üst sıradadırlar.
 • Fakültemiz öğretim üyeleri, DPT, Avrupa Birliği, TUBİTAK ve Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında sürdürülen ve tamamlanan projeler bakımından da ilk sırada yer almaktadır.
 • Fakültemiz öğretim üyeleri nitelikli proje üretme potansiyeline sahip olmaları yanında, öğrencilere bilgi aktarımında da üstün bir performansa sahiptirler.
 • Fakültemiz öğretim üyelerinin her birinin bağımsız çalışma ofislerine ve tamamının kurum tarafından sağlanan bilgisayarlar ile istedikleri an internete bağlanabilme olanakları yanında, bölüm ve bilim dallarının kendi sekreterlik ve seminer salonlarının bulunması, laboratuvar gibi olmazsa olmaz teknik alanlara sahip olması, yine Fakültemizin öğretim üyelerine sağladığı önemli ayrıcalıklarından biridir.
 • Tüm bu teknik alt yapısı sayesinde Fakültemizin yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim üyesi yetiştirme başarısı, Üniversitemiz sıralamasında oldukça önemli bir durumdadır.
 • Fakültemiz bünyesinde fiziksel ve teknik olarak tüm ihtiyaçları giderilmiş, teknolojik ve bilimsel üretime hazır, tam kapasiteli toplam 52 laboratuvarın varlığı ise araştırma olanakları konusunda Fakültemizi benzerleri yanında öne çıkaran en önemli unsurlardandır.
 • 27'si görsel ve teknik donanıma sahip olmak üzere toplam 41 derslik, 3 bilgisayar laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerine ait araştırma ve öğrenci laboratuvarları ile Sanat Tarihi Bölüm kütüphanesi, Herbaryum Araştırma Merkezi, Türk-Avustralya Kültür Merkezi ve yerleşke dışında Ulupınar Astrofizik Gözlemevi Fakültemizin en önemli eğitim alanları olarak öne çıkar.
 • Ayrıca, gerek ulusal ve uluslararası boyuttaki Sempozyum/Çalıştay/Workshop gibi bilimsel toplantı ve organizasyonların düzenlenmesi gerekse bu organizasyonlara katılımcı gönderme konusundaki başarıları ile Fakültemiz örnek alınacak bir yerdedir. Nitekim fakültemiz kuruluşunun ilk yıllarından bu yana bütçe ve olanakları dahilinde bu tür Akademik faaliyetleri desteklemekte, sempozyum ve çalıştay gibi etkinliklere katılımları finanse etmektedir.
 • YÖK 100/2000 programından yararlanan bursiyer sayılarının oldukça yüksek olması ve fakültemiz bölümlerinin Erasmus-Mevlana-Farabi gibi ulusal ya da uluslararası düzeyde öğrenci değişim programlarını aktif olarak kullanmaları, böylece eğitim-öğretim kalite düzeyini arttırma imkanı oldukça ileri düzeydedir. Ayrıca Yan Dal ve Çift Ana dal gibi programları aktif şekilde kullanarak bu alanda Üniversitemizin en fazla öğrenci mezun eden fakültesi konumundadır.
 • Staj ve Uygulamalı dersler alanında, her yıl çok sayıdaki öğrencisini çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam ederek, öğrencilerin sigorta prim vb. gerekli yasal düzenlemelerini doğrudan yaparak bunların takibini sürdüren fakültemiz, bu alanda Üniversitemizin en başarılı fakültelerinden biri olarak öne çıkar.
 • Alanında deneyim sahibi tecrübeli İdari Personeli ile Fakültemiz öğrenci ve öğretim üyelerinin işleri doğru, zamanında ve hızlıca çözüme kavuşmaktadır. İdari personel ile öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması fakültemiz adına önemli bir kazanımdır.
 • Benzer fakültelerle kıyaslandığında Öğrenci ve personelin kullanımında olan kantin, orta bahçe-avlu ve çay ocağı gibi dinlenme alanlarının Fakültemizdeki yeter sayıdaki varlığı ve kapasiteleri önemlidir.
 • Ayrıca etkin durumda olan çok sayıdaki öğrenci kulübü Fakültemiz öğrencilerinin sosyal gelişimlerini arttırmada önemli bir katma değere sahiptir. Fakültemiz personeli ve öğrencilerinin sosyal ve sportif etkinliklerini arttırmak üzere her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen spor müsabakalarının organize edilmesi ise öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz arasındaki sosyal ilişkilerin arttırılmasında önemli bir araçtır.
 • Fakültemizin gerek öğrenci gerekse akademik ve idari tüm personel için, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, istedikleri bilgi-belgeye hızlıca ulaşabilecekleri alanında yetkin kişilerce hazırlanan son derece kullanışlı ve aktif bir web sitesine sahip olması ise artı bir değerdir.
 • Son dönemde meydana gelen pandemi koşullarında ise çabucak kendini yeni eğitim koşullarına adapte eden ve dersleri sürdürme konusunda Uzaktan Eğitim kanallarının hemen hepsini oldukça yüksek bir başarı oranı ile kullanmış olan Fakültemiz birimlerinin bu alanda yüksek verim almış olması da oldukça önemlidir.

 

 

 1. Zayıflıklar
 • Öğrencilerin yeterince yabancı dil bilmemesi ve bu nedenle Fulbright, Erasmus gibi uluslararası öğrenci değişim programlarına Bölümlerin istenilen seviyede katkı sağlayamaması.
 • Fakültemiz binasının kampüsteki en eski binalardan biri olması nedeniyle tadilat hizmetlerine gereksinimin fazla olması ve sürekli gelişip büyüyen bir Fakülte olmamız sebebiyle her gün alan (ofis, derslik, laboratuvar vb.) ihtiyacımızın artması.
 • Hızla artan öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması.
 • Fakültemizin idari, teknik ve temizlik hizmetlerinin verildiği birimlerindeki personel yetersizliği.
 • Fakültemiz bölümlerinin ilgili alanlarında uluslararası düzeyde işbirliği ve bilimsel projelerin hedeflenen düzeye henüz ulaşılmaması.
 • Fakültemize katkı düzeyi yüksek disiplinlerarası projelere yeterli desteğin sağlanamaması ve bilimsel projelere genç araştırmacıların ya da öğrencilerin istenilen düzeyde dahil edilememesi.
 • Mezun öğrencilerimizle ilişkilerin istenilen seviyede olmaması.
 • Bilimsel ve endüstriyel araştırmaların çoğunlukla pratik hayata geçirilememesi ve ülke ekonomisine katkısının sınırlı olması.
 • Fakültemizce ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara verilen finansal desteğin istenilen seviyenin altında olması.
 • Fakültemizde bulunan bazı laboratuvarlarının fiziki alt yapı ve donanımsal eksikliklerinin bulunması.
 • Diğer Üniversitelerdeki Fen Edebiyat Fakültelerindeki öğretim üyeleri ve araştırmacılar ile kurulan ilişkilerin istenilen seviyede olmaması.
 • Fakültemiz bünyesinde kariyer geliştirme programlarının uygulanma düzeyinin istenilen seviyenin altında olması.

 

 

 

 1. Fırsatlar
 • Fakültemiz İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere görece yakın bir konumda olup, son yıllarda artan ulaşım kolaylıkları sayesinde avantajlı bir durumda olması.
 • Bulunduğu yörenin sosyo-ekonomik şartları göz önüne alındığında, yeniliğe ve gelişime açık, üniversite yaşamını destekleyen olanakları ile gerek öğrenci gerekse öğretim üyeleri için uygun bir yaşam alanında yer alması.
 • Çanakkale Savaşları’nın gerçekleştiği Gelibolu Tarihi yarım adasına ve antik dönemin en ünlü efsanelerine konu olan Troya savaşlarının gerçekleştiği coğrafyalara olan yakınlığı ile Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi gibi bölümler için zengin ve doğrudan bir çalışma sahası konumunda olması.
 • Çok sayıdaki antik yerleşim ve yakın zamanda açılan uluslararası alanda elde ettiği ödüller ile bir dünya markası haline gelen Troya Müzesi sayesinde konu ile ilgili sosyal bilimlere ait bölümler için önemli bir yerde bulunması.
 • Bulunduğu yörenin yüzyıllar boyunca önemli kültürel gelişmişliklere ev sahipliği yapan Kaz Dağları ile olan yakın ilişkisinin sosyal bilimlerin tüm alanları için önemli bir kazanım olması.
 • Çanakkale’nin son yıllarda Üniversite-Sanayi işbirliğinin artması ve kentteki endüstrinin gelişim içerisinde olması ve dolayısıyla Özel Sektör ile doğrudan ilişki içinde olan bölümler için bunun büyük bir kazanım olması.
 • Ülkemizin en büyük ve en önemli gözlem evinin Fakültemiz bünyesinde hizmet veriyor olması ve doğrudan bu konu ile ilişkili bölümlerimizin aktif olarak bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştiriyor olmaları.
 • Benzer şekilde son yıllarda hizmete giren ve bölgenin en büyük Araştırma Laboratuvarı olarak kabul edilen ÇOBİLTUM’un, yine Fakültemiz bünyesinde hizmet veriyor olması ve doğrudan bu konu ile ilişkili bölümlerimizin aktif olarak bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştiriyor olmaları.
 • Fiziki konum ve teknolojik alt yapı noktasında doğrudan bilgi kaynaklarına erişimin kolay ve rahat olması.
 • Bölgenin en önemli kütüphanesi olarak kabul edilen Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi’nin kampüs içi ve kampüs dışı erişim ile gerek öğretim üyelerimize ve gerekse öğrencilerimize hizmet veriyor olması. Ayrıca öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifreler ile online kaynaklara ve veri tabanlarına anında erişim sağlanması.
 • Bunun yanında akademik personel ile öğrenci ve akademik personel ile idari personel iletişiminin istenilen düzeyde olması.

 

 

 

 1. Tehditler
 • Fakültemizin bütçe imkanlarının sınırlı olması.
 • Artan öğrenci kontenjanları.
 • Fakültemiz öğrencilerinin staj, mesleki gezi ve iş bulma imkânlarının Çanakkale ili bazında kısıtlı olması.
 • Kentsel altyapının yetersiz oluşu.
 • Öğrencilerin gerçekleştirilen oryantasyon ve iş güvenliği eğitimlerini yeterince dikkate almamaları.
 • Öğretim üyelerinin ders yükü fazlalığı veya zaman zaman idari konulardaki işlerle meşgul olmaları nedeniyle bilimsel çalışmalara yönelik üretim süreçlerinin ve araştırmaya ayırdıkları zamanın azalması.
 • Öğrencilerin özellikle son yıllarda Covid-19 pandemi süreci ile birlikte değişen koşullarda artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle, neredeyse yurt çapında bir sorun teşkil eden barınma ve konaklama ihtiyaçları.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)